Psihijatar Mirjana - slika u zaglavlju web strane

Uvod

Alkoholizam je bolest koja zbog prekomerne i dugotrajne upotrebe alkoholnih pića dovodi do oštećenja svih organa, do poremećaja mentalnih funkcija kao i do oštećenja moralnog ponašanja. U ovom periodu pojavljuju se problemi u funkcionisanju na porodičnom i na profesionalnom planu.

Značaj pravovremenog otkrivanja ovog oboljenja na nivou primarne zaštite je višestruk. Zadatak psihijatra u Dispanzerima za mentalno zdravlje je da korišćenjem skrining testova, laboratorijskih pretraga i anamnestičkih podataka izdiferencira pacijente alkoholičare. Vrlo je bitno prepoznati ove pacijente na početnom stadijumu bolesti i tada preventivnim merama ili lečenjem sprečiti bolest i na taj način lečeći pojedinca, izbeći pojavu mentalnih bolesti izazvanih alkoholom a samim tim prevenirati neželjene dogadjaje (saobraćajne udese, tuče, porodična nasilja i druge kriminogene radnje).

Faktori rizika za nastanak alkoholizma su pozitivna porodična anamneza, problemi u detinjstvu, rani početak konzumiranja alkohola u detinjstvu, depresije, razvodi. Dijagnoza se postavlja na osnovu kriterijuma za zavisnost MKB-10 MKB SZO-X R, ako su tri ili više fenomena doživljena u protekloj godini, zatim laboratorijskih testova: B12, funkcija jetre, mokraćna kiselina, GGT, MCV, AST, ALT, fizičkog izgleda alkoholičara i socijalne nefunkcionalnosti. Lečenje uključuje medikamentoznu terapiju i psihoterapiju, individualnu, grupnu i porodicnu.

Covek sa casom alkohola

Cilj rada

Cilj rada je da se objasni entitet Alkoholizam, zatim: opis skrining testova za ranu identifikaciju zavisnosti od alkohola i upoznavanje preventivnih mera koje se preduzimaju da ne bi došlo do pojave komplikacija ove bolesti. Razbijanje predrasuda da je ovo neizlečiva bolest. Istovremeno, blagovremeno dijagnostifikovanje ove bolesti sprečava pojavu mentalnih bolesti izazvanih alkoholom i psihoorgansku razgradnju ličnosti alkoholičara (alkoholna demencija).

Diskusija

Alkoholizam dovodi do crvenila lica i nosa, starijeg izgleda, obloženosti jezika, drhtanje ruku, nestabilnost hoda po pravoj liniji. U socijalnoj sredini alkoholičar je radno neefikasan, krši radnu disciplinu, vozi pod dejstvom alkohola, pravi ispade na javnim mestima i tuče se, preti, nasrće na integritet druge osobe i na imovinu, zlostavlja suprugu i decu, glavni je akter bračnog i porodičnog nasilja.

Autor:

Dr Mirjana Stojković Ivković, specijalista psihijatrije

IV Simpozijum